top of page

For lærebedrifter

For at Opplæringskontoret i bilfag skal følge opp lærlingen, må bedriften kjøpe aksje hos OBOA. Bedriften blir da en medlemsbedrift hos oss. Aksje hos OBOA koster kr 2000, og denne summen returneres når aksje innløses (når bedriften ikke ønsker å ha lærlinger mer). Aksjen innløses automatisk dersom en bedrift ikke har lærling på mer enn tre år.  

 

For å ta i mot en lærling må bedriften bli godkjent lærebedrift. For å bli godkjent lærebedrift må dere ha en faglig kvalifisert person (faglig leder) som er ansvarlig for opplæringen. Faglig leders kvalifikasjoner i faget bør være fag-/svennebrev, mesterbrev eller minimum 6 års allsidig praksis. Kvalifikasjonene må kunne dokumenteres (kopi av fagbrev/attest som bekrefter relevant erfaring). 

 

Når bedriften har funnet en lærling som bedriften ønsker å ansette (ofte bistår opplæringskontoret med å sette elever på vgs kontakt med bedrift) skal det inngås skriftlig lærekontrakt mellom lærling, bedrift, fylkeskommunen og opplæringskontor. Dette ordner vi i opplæringskontoret.

Kurs for faglig leder og instruktør

Bilmekaniker

Mål for kurset

 •  Deres kunnskap skal sikre god kvalitet i fagopplæringen og bidra til at flere lykkes og gjennomfører videregående opplæring

 • Du skal få kjennskap til din rolle som instruktør/veileder eller faglig leder

 • Din økte kompetanse skal gi trygghet i opplæringsarbeidet i egen virksomhet

Presentasjon OBOA

 • Introduksjon til opplæringskontoret i Bilfag

 • Kjernen i vår virksomhet er å utdanne gode fagarbeidere.

 • Ansatte

 • Våre hjemmesider

 • Ansvarsfordeling mellom opplæringskontoret og lærebedrift

 • Lærlingens lønn

Synnøve Storvollen 

 • Psykisk helse og lærling

 • Hvilke mentale utfordringer opplever dagens lærlinger?

 • Hva trenger de for å fullføre?

 • Å finne sin plass i arbeidslivet er den viktigste enkeltfaktor til god helse og å bli sjef i eget liv.

Som arbeidsgiver har lærebedriften ansvaret for lærlingen/lærekandidaten i henhold til arbeidsmiljøloven i den avtalte læretiden. Dette inkluderer å tegne en egen arbeidsavtale med lærlingen som gjelder for den avgrensede perioden og utbetale lønn i henhold til gjeldende avtaler. Lærebedriften må gjennomføre pålagte kurs for nye lærebedrifter i regi av Fagopplæringen og gi opplæring i samsvar med opplæringsboken/læreplanen. De må også sørge for at dokumentasjon av læreplanen blir utført av lærlingen og kontrollert av faglig leder/instruktør, og at lærlinger får delta på opplæringskontorets obligatoriske kurs for lærlinger med lønn.

Lærebedriften må forholde seg til gjeldende retningslinjer for lærlingordningen, legge til rette for gjennomføring av den praktiske fagprøven i lærefaget, og gi beskjed til opplæringskontoret ved problemer eller avbrudd i opplæringen, samt ved langvarig sykemelding. Bedriften må forhold seg til vedtektene i selskapet og generalforsmalingens vedtak.

hands-3627162_960_720.jpg

Ansvarsfordeling

Opplæringskontoret

 • Opplæringskontoret har det formelle opplæringsansvaret

 • Tegner lærekontrakt med lærlingen

 • Sørger for at fagopplæringen i Oslo og Viken fylkeskommune får nødvendige dokumenter for å godkjenne kontrakten

 • Gjør bruk av dokumentasjonssystem kjent for lærling og bedrift

 • Følger opp læreplan og studiebok, samt kvalitetsikrer opplæringen i vurderingsmøter med lærling og faglig leder/instruktør (oppfølging)

 • Utfører korrigerende tiltak og organiserer hospitering ved behov

 • Har ansvaret for at lærlingen får nødvendig teoriopplæring/lærling kurs

 • Følger opp de til enhver tid retningslinjer for lærlingordningen, samt lover og forskrifter

 • Melder lærlingen opp til fagprøve mot læretidens slutt.

 • Sørger for gjennomføring av

 • lærlingundersøkelsen i desember

 • Utbetaler lærlingtilskudd i henhold til vedtekter og generalforsamlingens vedtak

Medlemsbedrift

 • Har arbeidsgiveransvar for lærlingen i henhold til Arbeidsmiljøloven i den avtale læreperioden

 • Har ansvaret for den praktiske delen av opplæringa

 • Tegner egen arbeidsavtale med lærlingen som gjelder i den avgrensede læretiden

 • Utbetaler lærlingen lønn i henhold til gjeldende avtaler

 • Gjennomfører pålagte kurs for nye lærebedrifter i regi av fagopplæringen i fylket

 • Gir opplæring i samsvar med læreplan

 • Sørger for at dokumentasjon blir utført av lærlingen og kontrollert av faglig leder 

 • Lar lærlinger delta på opplæringskontorets obligatoriske lærlingkurs med lønn

 • Forholder seg til gjeldende retningslinjer for lærlingordningen

 • Legger tilrette for gjennomføring av den praktiske fagprøven i lærefaget

 • Gir opplæringskontoret beskjed ved utfordringer eller avbrudd i opplæringen, samt ved eventuell langvarig sykemelding (3 uker på et halvt år)

 • Gjennomfører pålagt halvårsamtale med lærlingen

bottom of page